opc_loader
Online Nederlandse Calve Producten Online dr. Oetker producten de Ruijter hagelslag Douwe Egberts Producten Peijnenburg ontbijtkoeken Atodrop producten Hero Producten Maggi Productenb Klene drop producten Venz hagelslag producten Conimex producten Venco drop producten Zwitsal producten Unox producten Van gilse producten Nestle producten Bolletje producten
Dutch online upermarket worldwide shipping Veilig winkelen Nederlandse online supermarkt Safely Packaged online dutch supermarket track and trace with orders
Print deze pagina:
             VOORWAARDEN
Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 WorldwideHolland.com is onderdeel van Hyper Internet Producties gevestigd te Groningen (Nederland). Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van WorldwideHolland.com zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van
WorldwideHolland.com worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door WorldwideHolland.com ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van WorldwideHolland.com zijn vrijblijvend en WorldwideHolland.com behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door
WorldwideHolland.com. WorldwideHolland.com is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Worldwideholland.com dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3 Betaling kan geschieden per vooruitbetaling of bij ontvangst (per rembours). Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van
WorldwideHolland.com.
3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door
WorldwideHolland.com bent u een bedrag van vijfentwintig euro (� 25,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien WorldwideHolland.com haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van WorldwideHolland.com om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is
WorldwideHolland.com gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door
WorldwideHolland.com.

Artikel 4. Levering

4.1 De door WorldwideHolland.com opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.

4.2 WorldwideHolland.com zal, zodra de order is geaccepteerd, de goederen binnen 2-4 werkdagen verpakken en overhandigen aan de postorganisatie PostNL, die vervolgens het pakket zal leveren op het adres dat door de klant is aangegeven

4.3 In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat een pakket tijdens het verzendtraject vermist raakt. WorldwideHolland.com heeft geen controle over het handelen van (buitenlandse) postorganisaties, noch kan het invloed uitoefenen op de levering. Mocht uw pakket tijdens de verzending vermist raken dan kunt u WorldwideHolland.com verzoeken een onderzoek te starten om het pakket te vinden. Dit onderzoek kan tot 3 maanden duren. Het is afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek of WorldwideHolland.com een terugbetaling van de bestelling zal uitvoeren.

4.4 Strafport wordt door WorldwideHolland.com enkel vergoed indien de klant daarvoor schriftelijk bewijs kan voorleggen.

4.5 De klant is verantwoordelijk voor eventuele invoerrechten in zijn of haar land. WorldwideHolland.com zal niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inbeslagname van producten als gevolg van de regelgeving in het land van bestemming. De verantwoordelijkheid ligt bij de klant om vooraf contact op te nemen met zijn of haar locale belastingkantoor over de regelgeving. WorldwideHolland.com heeft hier geen controle over en kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

4.6 Indien een pakket wordt geweigerd aan de grens als gevolg van douane regelgeving en retour gestuurd wordt aan WorldwideHolland.com, zal WorldwideHolland.com de verkoopwaarde van de goederen vergoeden nadat de goederen daadwerkelijk in goede staat retour ontvangen zijn. WorldwideHolland.com kan niet aansprakelijk gesteld worden indien een pakket tijdens de retourzending verloren gaat als gevolg van het falen door de postdienst.

4.7 Alle kosten betreffende de aflevering zijn voor rekening van de klant.

4.8 De klant is verplicht de gekochte goederen in ontvangst te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand wordt gesteld.

4.9 Indien er tijdens het transport beschadiging is ontstaan aan de verpakking waardoor bederf kan optreden, dient de klant dit binnen 48 uur na ontvangst te melden aan WorldwideHolland.com. De klant dient de inhoud van beschadigde producten waarbij bederf kan ontstaan niet te nuttigen. WorldwideHolland.com zal op geen enkele wijze verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor de gevolgen indien bovengenoemd advies wordt genegeerd.

4.10 Indien de klant weigert de goederen in ontvangst te nemen of nalatig is om aanwijzingen of het correcte adres te geven, noodzakelijk voor de aflevering, zullen de voor levering bestemde goederen worden opgeslagen voor risico van de klant. De eventuele extra kosten voor een nieuwe aflevering of het opslaan van deze goederen zullen voor rekening van de klant zijn.

4.11 WorldwideHolland.com zal op geen enkele wijze verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor bederf of het over een bepaalde consumptiedatum heen zijn van goederen omdat de klant niet in staat was deze op tijd op te halen of in ontvangst te nemen. De retourontvangst van bedorven goederen door WorldwideHolland.com omdat de klant een fout of incompleet adres heeft opgegeven zijn voor rekening van de klant.

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan WorldwideHolland.com verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door bedrijfsnaam geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2
WorldwideHolland.com garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u WorlswideHolland.com daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien  (14) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft
WorldwideHolland.com de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan
WorldwideHolland.com  te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 8. Garantie

8.1 Indien WorldwideHolland.com producten aan de afnemer levert, is WorldwideHolland.com nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop WorldwideHolland.com ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Garantietermijn zal altijd duidelijk op de factuur worden aangegeven.
Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Voor Consumenten geldt een termijn van 30 (dertig) dagen. Reclamaties welke door
WorldwideHolland.com na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door WorldwideHolland.com in behandeling te worden genomen.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en WorldwideHolland.com, dan wel tussen WorldwideHolland.com en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en WorldwideHolland.com, is WorldwideHolland.com niet aansprakelijk.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft WorldwideHolland.com ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat WorldwideHolland.com gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan
WorldwideHolland.com kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan WorldwideHolland.com schriftelijk opgave doet van een adres, is WorldwideHolland.com gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan WorldwideHolland.com schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Wanneer door
WorldwideHolland.com gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat WorldwideHolland.com deze Voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien ��n of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met
WorldwideHolland.com in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door WorldwideHolland.com vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4
WorldwideHolland.com is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Menu
  • Nederlands
  • English